Üroloji

Üroonkoloji Kliniğimiz Hizmetinizde

Onkoloji alanında hastalıkların oluşum mekanizmaları ve tedavileri konusundaki artan bilgi, üroloji alanında da “üroonkoloji” veya “ürolojik onkoloji” olarak adlandırılan alt bilim dalının oluşmasına neden olmuştur. Üroonkoloji, üroloji temel alanının kapsamına giren idrar yolları ve erkeklerde üreme organlarında görülebilen kanserlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Bu kapsamda böbrek, böbrek üstü bezi (sürrenal, adrenal bez), üreter, mesane, prostat, üretra, penis ve testisin iyi huylu ve kötü huylu (kanser) tümörleri yer alır. Üroonkoloji farmakoloji, moleküler biyoloji, patoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji,

İnfertilite (Erkek kısırlığı) ve Androloji (Cinsel fonksiyon bozuklukları)

İnfertilite (kısırlık) evli çiftlerin 1 yıl korunma yöntemi kullanmadan ve düzenli birlikteliklerine rağmen gebelik elde edememeleridir. Kısırlık evli çiftlerin yaklaşık %15’ini etkileyen bir sorundur. Erkek kısırlığı bu çiftlerin yaklaşık %40’ında görülmektedir. Kısırlık sorunu olan çiftlerde tetkike, kolay olması nedeniyle öncelikle erkekten başlanmalıdır. Erkek infertilitesinin birçok sebebi vardır. Sperm üretim bozuklukları, sperm kanallarındaki tıkanıklıklar, inmemiş testis, sperme karşı antikor varlığı, radyasyon, alkol, sigara, iki taraflı testis yokluğu, genetik bozukluk, ergenlik sonrası geçirilmiş kabakulak, karaciğer ve böbrek hastalıkları, testis travması, hormonal bozukluklar,

Üro-onkoloji (Ürolojik kanserleri tanı ve tedavileri)

Üroloji Bölümümüzde Üroonkolojik alanda dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Prostat kanserinde sinir-koruyucu radikal prostatektomi ve mesane kanserinde radikal sistektomi ameliyatları rutin olarak yapılmaktadır. Ayrıca böbrek tümörleri, testis tümörleri ve sürrenal kitlelerin cerrahi tedavisi ve takipleri yapılmaktadır. Bazı ürolojik kanser vakalarında ise medikal onkoloji ve radyoterapi bölümleri ile eşgüdüm içerisinde tedavi seçenekleri hastalara sunulmaktadır. Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Departmanında prostat hastalıkları iyi huylu büyüme (BPH) için ameliyat yöntemi olarak TUR-P, Plazmakinetik TUR ve Greenlight 180 W sitemleri kullanılmaktadır. Prostat kanseri için açık ve laparoskopik

Kadın Ürolojisi

Kadın ürolojisi, kadınlarda idrar kaçırma, vajinal organ sarkmaları (sistosel, rektosel gibi..), pelvik ve mesane ağrı sendromları, cinsel işlev bozuklukları ve diğer işeme sorunlarının tanı ve tedavisi ile ilgilenilmektedir. Bu rahatsızlıkların ürodinamik ve fizyopatolojik değerlendirilmeleri yanında fiziksel, medikal ve cerrahi yöntemler ile tedavileri  gerçekleştirilmektedir. Kadınlarda oldukça sık görülen stres tipte idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane sendromu özellikle yoğun olarak tedavi edilen hastalıklar arasındadır. İdrar Kaçırma (İnkontinans) Alt üriner sistemin iki önemli fonksiyonu vardır.Bunlar;idrarın depolanması ve zamanı gelince boşaltılmasıdır.Böbreklerden gelen idrar mesanede(idrar torbasında)

Nöro-üroloji Bölümü

Nöro-üroloji Bölümü genel olarak bir nörolojik hastalığa ya da diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan başta idrar kaçırma olmak üzere tüm işeme bozuklukları ile ilgilenmektedir. Bölümümüz gerek erişkin gerekse çocukluk çağında görülen nörolojik nedene bağlı işeme bozuklukları konusunda tanı, tedavi ve takipleri yapmaktadır.

Video-Ürodinami (İşeme bozuklukları tanısı) Laboratuvarı

Video-Ürodinami (İşeme bozuklukları tanısı) Laboratuvarı Ürodinami ünitemize çocuklarda gündüz idrar kaçırma, gece yatak ıslatmaları ve ayrıca miyelodisplazi (spina bifida) hastalarının tanı ve takibinde kullanılır. Kadınlarda ani sıkışma hissi ile veya diğer nedenlerle idrar kaçırmanın ayrıntılı tanısında çok değerli bir yeri vardır.      

Greenlight Lazer İle Prostat Buharlaştırma Tedavisi

BPH, erkeklerde yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan prostatın iyi huylu büyümesidir. İdrar yapmayı zorlaştıran bazen idrar yapmayı tamamen engelleyerek hastanın ağrı başta olmak üzere aşırı rahatsızlıklar yaşamasına sebep olan; hayat kalitesini bozan bir hastalıktır. Şikayetlere yol açması genellikle 45-50 yaşından sonra olur. Hastaların az bir kısmı sadece bazı tedbirlerle sıkıntısız hayatını sürdürürken, çoğunluğuna tedavi gerekir. Tedavi ihtiyacı duyan hastaların yaklaşık yarısında cerrahi tedaviler uygulanır. Günümüzde cerrahi tedavi çeşitleri içerisinde kullanılan yöntemlerden biri de Greenlight Laser tedavisidir. Bütün ameliyat yöntemlerinde olduğu gibi gerekliliği

Taş Hastalıkları

İdrar yolları taşları İdrar yollarından taş ve kum rahatsızlığı geçiren herkes bu dönemin çok ağrılı olabildiğini bilir. 1980’li yıllara kadar idrar yolları taşları önemli bir sağlık problemi oluşturmuştur. Hastaların büyük bir kısmı cerrahi işlemlere tabi tutulmuş ve böbrek kayıpları olmuştur. Teknolojik gelişmeler bu hastalığın önemli bir sağlık problemi olmaktan çıkmıştır. Taş hastalığının tedavisi ve takibi ürologlar tarafından yapılması önemlidir Böbrekte taşlar nasıl oluşur? Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalarda taşın kimyasal ve fiziksel yapısı hakkında yeterli bilgiler sağlanmış, fakat teknolojideki bütün ilerlemelere rağmen sebebi bugün

ESWL (Taş Kırma) Ünitesi

Ekstra Corporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL); vücut dışında oluşturulan şok dalgası ile taş kırma demektir. Amacı; cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan tedavidir. Ultrason cihazı veya skopi görüntüleme yöntemiyle çok hassas bir şekilde taşın tespiti yapılır. İşlem sırasında taş online olarak izlenerek taş hareketleri sürekli kontrolde tutulur. ESWL ünitemizde değişik sertlikteki üriner sistem taşlarını kırmak mümkündür. Taş kırma taşları kum haline getirerek hastanın farkında olmadan taşı dökmesini sağlar. Elektromanyetik şok kaynağından çıkan enerji pulsları, parabolik reflektör ile odaklanıp yansıtılarak taşın üzerinde

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisi ünitesi çocukların doğumdan önce anne karnında gelişen konjenital ürolojik problemlerini takip altına alıp doğum sonrası erken dönemde bu çocuklarda devam eden problemler ve önemli çocukluk dönemi ürolojik hastalıkları tedavi edilmektedir. Fimozis (Sünnet gerektiren sünnet derisinin uç kısmında daralma) Hipospadias (Peygamber sünneti: İdrar deliğinin penisin uç kısmı yerine daha altta yer alması ) İnmemiş testis (Yumurtaların doğuşta torbanın içinde yer almaması) Bir veya iki yumurtada hidrosel (doğuştan su toplaması) veya şişlik olması. UPJ Darlığı (Böbrekteki idrarı mesaneye bağlayan kanalın uç kısmında darlık olması) VUR (Mesanedeki