JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Hekimlerimiz
Prof. Dr. Bekir Sami UYANIK
Uzm. Dr. Ramazan GÖZÜKÜÇÜK
Klinik Laboratuvarlar

Klinik Biyokimya Ünitesi 

Kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, karbonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan birçok rutin ve spesifik testler özel kitler ve otonalizörlerle çalışılmaktadır.

Hormon, Tümör Markerleri ve İlaç Düzeyleri Ünitesi 


Bu ünitede tam otomatik sistemlerle günlük olarak tiroid bezi, pankreas, paratiroid bezi, böbrek üstü bezi ve fertilite hormonları, ilaç düzeyleri ve vitamin analizleri yapılmaktadır. (TSH, Anti-Tg, Anti-TPO, İnsülin, PTH, 25 Hidroksi Vitamin D3, Kortizol, Prolaktin, FSH, LH,E2, B-HCG, Digoksin, B12, Folik Asit gibi). Ayrıca, bu bölümde gastrointestinal sistem (karaciğer, pankreas mide, kolon), akciğer, prostat, meme, ve overlerle ilgili CEA, AFP, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, F-PSA, TPSA gibi tümör markerleri ölçülmektedir.

 

 Seroloji Ünitesi

 

Bu ünitemizde tam otomatik cihazlar ile vücut sıvılarında bulunan proteinlerin (ASO, CRP, RF, immunglobulinler, kompleman vb.) tahliline yönelik testler, hepatit (Hepatit B, Hepatit C vb.) ve AIDS (HIV) testleri, gebelik enfeksiyonlarını belirleyen testler (TORCH grubu), Brucella ve Tifo için testler, romatolojik hastalıkların teşhisine yönelik otoantikorlar (ANA, ENA, Anti dsDNA, ANCA, Anti CCP vb.) ve diğer bütün serolojik testler yapılmaktadır.                            


 

 


Hematoloji Ünitesi 

 

Tam kan sayımları, 22 parametreli tam otomatik kan sayım sistemleri ile yapılmakta ve periferik  yayma  preparatları  hematoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. PT, aPTT, D-Dimer vb. koagülasyon testleri de bu ünitede otomatize koagülasyon cihazı ile çalışılmaktadır. Aynı şekilde sedimantasyon testi de otomatize sistemlerde çalışılmakta ve rapor edilmektedir.


 

 


Mikrobiyoloji, Parazitoloji Ünitesi 

 

Enfeksiyon etkeni bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerin direkt ve boyalı incelemeleri, antijen testleri, bakteri veya mantar kültürlerinde üretilmeleri ve tür düzeyinde tanımlanmaları Mikrobiyoloji laboratuvarımızda uzman hekim kontrolünde ve yetkin personellerimizce 24 saat boyunca yapılabilmektedir. Her türlü hasta örneklerinden (Boğaz, idrar, kan, ürogenital örnekler, BOS, Balgam, yara vb ) üretilen mikroorganizmaların antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi gerçekleştirilmekte, 24-48 saat içinde kültür ve antibiyogram sonuçları verilmektedir. Kan kültürleri üreme kontrollü otomatik cihazla (RENDER-BC128 Tam Otomatik Kan Kültürü Cihazı) izlenmekte, böylece çabuk sonuç alınması sağlanmaktadır. Yine, ürogenital materyallerden çalışılan ve rutin kültürlerde üretilemeyen Üreoplasma/Mycoplasma gibi etkenler, özel besi yerlerinde üretilerek, antibiyotik duyarlılıkları saptanabilmektedir.

Mikroorganizma tanımlama sürecinde konvansiyonel yöntemler yanında otomatik kit ve bilgisayar programları da kullanılmaktadır. Bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılıkları hem klasik Kirby-Bauer  disk difüzyon yöntemi hem de otomatize sistemle çalışılmakta, sonuçlar MIC değerleri ile birlikte The Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI) kriterlerine göre çalışılarak raporlama yapılmaktadır. Hızlı antijen testleri ile bazı bakterilerin (Strep A antijen, Pnömokok antijen, Legionella antijen, Chlamydia antijen, Clostridium difficile toxin A, H.pylori vb), bazı virüs antijenlerinin (Rotavirus, Adenovirüs, Norovirüs, RSV, İnfluenza A-B vb.) araştırılması, parazit etkenlerinin tespiti (Amip-Giardia antijeni) yapılabilmektedir. Gaitada parazit incelemesi formalin-etilasetat konsantrasyon yöntemi ile çalışılmaktadır. Ayrıca bazı özellikli mikroorganizmalara ait PCR çalışması da (HPV ve tiplendirilmesi, HSV 1-2, Sifliz vb) anlaşmalı laborauvarlarla işbirliği ile yapılmaktadır.

Ayrıca, her türlü numuneden tüberküloz bakterisine özel ARB boyama işlemleri ve Lowenstein-Jensen besiyerine tüberküloz kültür ekimi de yapılmaktadır. 

Spermiyogram (sperm incelemesi) testi de IVF birimimizle koordineli olarak çalışılmakta olup, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kriterleri doğrultusunda morfoloji ve motilite değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca özel sperm boyası ile istenilen durumda Kruger strict kriterlerine göre morfolojik değerlendirmenin yanı sıra, aşılama (inseminasyon) için swim-up teknikleri ile sperm yıkama ve hazırlaması yapılabilmektedir.

 


ya da