JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Kadın Ürolojisi

 

Kadın ürolojisi, kadınlarda idrar kaçırma, vajinal organ sarkmaları (sistosel, rektosel gibi..), pelvik ve mesane ağrı sendromları, cinsel işlev bozuklukları ve diğer işeme sorunlarının tanı ve tedavisi ile ilgilenilmektedir. Bu rahatsızlıkların ürodinamik ve fizyopatolojik değerlendirilmeleri yanında fiziksel, medikal ve cerrahi yöntemler ile tedavileri  gerçekleştirilmektedir. Kadınlarda oldukça sık görülen stres tipte idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane sendromu özellikle yoğun olarak tedavi edilen hastalıklar arasındadır.


İdrar Kaçırma (İnkontinans)


Alt üriner sistemin iki önemli fonksiyonu vardır.Bunlar;idrarın depolanması ve zamanı gelince boşaltılmasıdır.Böbreklerden gelen idrar mesanede(idrar torbasında) birikir ve belirli bir hacme ulaştığında işeme hissi olur,işeme sırasında idrarı tutmayı sağlayan sfinkter gevşer ve mesane kasılarak idrar boşalır. İdrar tutma (kontinans) dış idrar yolu (üretra) basıncı mesane içi basıncındn yüksek olduğu müddetçe hem istirahat halinde ve hemde eforla beraber devam eder. Bu denge mesane ile üretra arasındaki fonksiyonel durumu ile bağlantılıdır. Hastanın istem dışı idrar kaçırmasına inkontinans (idrar kaçırma) denir. İdrar kaçırmak hayati tehlikesi olan bir olay olmamakla beraber, daha çok sosyal bir problemdir. İdrar kaçırma her yaşta ortaya çıkabilir. Çoğunlukla, çocuklarda, ileri yaşlardaki hastalarda veya bazı kadınlarda ortaya çıkmakla beraber, her yaşta ve her iki cinsiyette de görülebilmektedir. İdrar kaçırma için bir çok sınıflama yapılmıştır.En çok kullanılan sınıflama uluslar arası kontinans derneğinin sınıflamasıdır:

İdrar kaçırmanın sebepleri ve risk faktörleri nelerdir?

İdrar kaçırma tanısı nasıl konur?

Hastaların teşhisinde daha ciddi hastalıkların ayırıcı tanısı yapılması ve muhtemelen altta yatan fonksiyonel anomalinin tanımlanması gerekir. Tanıyı koymakta en iyi yardımcı iyi bir hastalık hikayesi almaktır. Beraberin ek şikayeti varsa onlarda irdelenmelidir, ağrı ve kanamanın varlığı sorgulanmalıdır.Hastanın yaşı,şikayetinin başlangıcı,kullandığı ilaçlar,geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar yaptığı doğumlar sorgulanmalıdır.

Muayene

Detaylı bir pelvik ve genel muayene ürolog tarafından yapılır.Muayene yapılırken hastanın idrara sıkışık olması ve litotomi pozisyonunda yapılması gerekir. Hasta öksürtülerek ıkındırılarak idrar kaçıp kaçmadığı gözlenir, eğer yatar pozisyonda kaçmıyorsa ayağa kaldırılıp öksürtürmeli ve ıkındırılmalıdır. Beraberinde Boney testi, Ped testi, Q-tip testi yapılmalıdır. Nörolojik muayene hastanın odaya girmesiyle yürüyüş şekli ve davranışlarının gözlemlenmesiyle başlar. Muhakkak rektal muayene yapılmalı, makat tonusu kontrol edilmeli, genital duyu ve refleksler değerlendirilmelidir.

Tetkik olarak ne yapılmalıdır?

Tedavi

Medikal tedavi
Mesane kasının aşırı aktivitesine bağlı idrar kaçırmalarda altta yatan sebebi bulmak gerekir.Ürinerenfeksiyonlar en çok mesane kasının aşırıaktivitesi yapan durumlardır,tedavisi ilaçlar kullanıldıktan sonra düzelir.Antikolinerjik , antimuskarinik ve trisiklik antidepresanlar kulanılbilir

Östrojen Hormonu Uygulaması: Mesane mukozası ve mukoza altı dokusunun uyarılarak dolaşımın arttırılması ve bu şekilde düz kas yanıtının arttırılması ve üretra çıkışında düzelmenin sağlanması amacıyla bazı hastalara lokal estrojen uygulaması verilebilir. Özellikle menopoz dönemindeki hastalara fitil, krem veya jel şeklindeki lokal estrojen uygulamaları fayda verebilmektedir.

Pelvik taban egzersizleri, Elektrik stmülasyon, biofeedback yöntemler kullanılabilir.

Cerrahi: Son yüzyılda SÜİ'nin cerrahi tedavisi için 100'den fazla değişik teknik öne sürülmüştür. Bu ameliyatların kısa dönem başarı oranları uygulanan tekniğe göre %65-95 arasında değişmektedir. Genellikle ilk cerrahi girişimin başarı şansı en yüksektir. Sonraki seanslarda yapılan ameliyatların başarı şansı daha düşüktür. Mesane sarkması (sistosel), barsak sarkması (rektosel, enterosel) gibi eşlik eden patolojiler varsa cerrahi girişim ona göre karar verilerek vaginal yaklaşımla (alttan) sarkmalar (prolapsus) düzeltilmekte ve inkontinans giderilmektedir. Ameliyat tipinin seçiminde; hastanın genel durumu, üretranın testlerde hareketlilik durumu, ameliyat öncesi ürodinamik parametreler, cerrahi deneyim ve uygulanacak tekniğin olası komplikasyonları göz önünde bulundurulur.


Stres İnkontinansta Uygulanan Ameliyatlar

Kolporafi Anterior ve Kelly Plikasyonu:  İdrar kesesinin sarkması ve idrar kaçırma şikayetlerinde yapılan en eski ameliyatlardan birisidir.. Başarı oranı %30-70 arasında değişmektedir.

1-Karından yapılan kesi ile mesane boyu asılması ameliyatları: Genç, şişman olmayan ve üretrası mobil (hareketli) olan kişilerde tercih edilen karından yapılan kesi ile uygulanan cerrahi ameliyatlar uygulanabilir.

Bunlar:

2. Vajina içinden iğne ile sabitleme ameliyatları: Bu tür ameliyatlarda ön vaginal duvara atılan dikiş ipliklerinin bir iğne yardımıyla suprapubik bölgeye alınıp bağlanması ve böylece mesane boynu ile üretra çıkışının kaldırılması amaçlanır. Bu operasyonlar daha çok prolapsusu (sarkması) bulunan, yaşlı, operasyon süresi kısa sürmesi gereken, üretrası da aşırı hareketli (hipermobil) olan vakalarda tercih edilir. Bunlardan en sık uygulananları:

3.  Sling Prosedürleri (Askı): Askı ameliyatlarının ortak noktası, üretra ya da mesane boynunun tamamen altından geçip karın duvarına asılan şerit şeklinde bir materyal kullanılmasıdır. Sling prosedürleri en sık olarak gerçek stres inkontinans ve Mixt Üriner İncontinans durumlarında uygulanmaktadır.

Ameliyattan 24 saaat sonrasına kadar mesane içine yerleştirilen bir sonda ile mesanenin direne olması sağlanır. Daha sonra sonda çekilir, idrar yapması gözlenir.

4- Periüretral Enjeksiyon: Bu metod daha çok genel anestezi riskini alamayacak olan hastalarda, lokal anestezi altında sistoskopi adı verilen bir cihaz kontrolünde, mesane boyu ve üretra çevresine bir takım maddelerin enjeksiyonunu içerir. Enjekte edilen maddeler:kollojen, otolog yağ, silikon ve teflon.Tekrarlayan enjeksiyonlar genellikle gerekir. En sık olarak enjekte edilen materyaller teflon, kollajen, yağ ve kan hücreleridir. Amaç belli bir sürede olsa üretraya baskı yaparak direnç artışı sağlamak ve bu şekilde idrar kaçışını engellemektir.

5- Artifisiyel (Yapay) Üriner Sfinkter: Defalarca inkontinans operasyonları geçirip (Sling ve periüretral enjeksiyon dahil), başarısız sonuç alınan veya komple sfinkter (mesane boyu büzücü kas) yetmezlikli hastalarda uygulanır

 

 

 

03.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da